Mediacje rówieśnicze

„Mediacje rówieśnicze” to program profilaktyczno - wychowawczy autorstwa mgr Haliny Czerwińskiej przeciwdziałający przemocy w szkole. Dzięki szerokiemu spektrum efektów, program dobrze nadaje się do roli czynnika wiążącego i podsumowującego inne elementy programu profilaktycznego szkoły. Zgodnie z założeniami modelu profilaktyki zintegrowanej program Mediacje Rówieśnicze został tak opracowany, aby wspierał pozytywny rozwój dzieci i młodzieży oraz skutecznie zmieniał zachowania i postawy z szeregu obszarów problemowych jednocześnie.

Cele programu

Adresaci

Uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (nie więcej niż 15 osób), rodzice wszystkich uczniów w szkole, wychowawcy, nauczyciele oraz personel szkoły.

Czas realizacji

Trening mediacji obejmuje 20 godzin pracy warsztatowej, w tym egzamin teoretyczny i praktyczny (sesje mediacyjne) i 4 godziny pracy koncepcyjnej z Grupą Projektową w szkole.