Archipelag Skarbów

„Archipelag Skarbów®” to dynamiczny program profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Poprzez dwudniowe spotkanie w dużej grupie młodzi ludzie są w atrakcyjny sposób motywowani do zdrowego i mądrego stylu życia (unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania ze współżyciem seksualnym aż do małżeństwa). Program dowartościowuje rolę dorosłych, jako ważnych przewodników na drodze dorastania młodego pokolenia. Archipelag Skarbów® pokazuje ponadto młodym ich ogromny pozytywny potencjał, wbrew temu, co o młodzieży mówią potocznie masowe media.

Cele programu

Archipelag Skarbów jest wpisany do Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego . Badania ewaluacyjne (przeprowadzone w latach 2007-2008 we współpracy z MEN, CMPPP, PARPA i KC ds. AIDS) wykazały skuteczność programu w obszarze profilaktyki przeciwalkoholowej, przeciwnarkotykowej, profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych oraz zapobiegania depresji wśród młodzieży.

Adresaci programu

Uczniowie klas I-III gimnazjum i I-II szkół średnich (duże grupy: 60 – 200 os.), Rodzice uczniów, Wychowawcy i nauczyciele

Czas realizacji

2 x 4 godziny dydaktyczne dla uczniów
2 godziny dydaktyczne dla nauczycieli
1 godzina dydaktyczna dla rodziców